Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kód oboru vzdělání: 26-52-H/01
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Ukončení studia: závěrečná zkouška a výuční list

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty   13 10 9 32
1. Český jazyk a literatura CJL 2 2 2 6
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Dějepis DEJ 1 * * 1
5. Fyzika FYZ 1 1 1 3
6. Základy přírodních věd ZPV 2 * * 2
6. Matematika MAT 2 2 1 5
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
B. Předměty specializace   19 24 21 64
 9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Základy elektrotechniky ZAE 5 2 * 7
11. Materiály a technologie MTC 3 * * 3
12. Technická dokumentace TED 2 * * 2
13. Elektrická měření EKM * 2 2 4
14. Elektronika ELT * 4 3 7
15. Automatizace AUT * 2 * 2
16. Číslicová technika CIT * 1 1 2
17. Odborný výcvik OV 9 12 14 35
C. Výběrové předměty   * * 4 4
18. Elektronická zařízení ELZ * * 4 4
Celková týdenní hodinová dotace   32 34 34 100

Obor se širokým zaměřením na elektroniku. Teoretická i praktická část přípravy se zabývá navrhováním, montáží, údržbou, oživováním, měřením a zkoušením elektronických systémů. Absolventi nacházejí uplatnění ve firmách, které využívají elektronické systémy.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Každoročně probíhá školní kolo soutěže žáků 2. a 3. ročníku.

Náplň práce v odborném výcviku

1. ročník

Žák:

 • počítá základní parametry elektrických obvodů – odpor, napětí, proud výkon, elektrickou práci a jiné,
 • řeší jednoduché obvody s rezistory, kondenzátory a cívkami,
 • provádí základní operace ručního zpracování kovů – řezání, pilování, stříhání, sekání,
 • podle výkresové dokumentace navrhuje materiál a způsob zhotovení obrobků,
 • na soustruhu obrábí obrobky,
 • připojuje vodiče do svorek a instalačních prvků,
 • zapojuje jednoduché obvody podle instalačních schémat,
 • zjišťuje závady v instalačních obvodech.

2. ročník

Žák:

 • pájí součástky na plošné spoje,
 • měří základní elektrické veličiny – napětí, proud, odpor, kapacitu, výkon,
 • dle dokumentace sestavuje a zapojuje elektronická zařízení s rezistory, kondenzátory, tranzistory, operační zesilovače,
 • oživuje elektrické obvody, nastavuje a měří parametry.

3. ročník

Žák:

 • sestavuje, připojuje a oživuje složitější elektronická zařízení dle dokumentace,
 • zapojuje digitální obvody a měří výstupní parametry,
 • sestavuje a zapojuje elektronické zabezpečovací systémy a požární systémy,
 • provádí měření na složitějších elektronických obvodech, jako jsou napájecí zdroje a zesilovače.

Uplatnění na trhu práce

 • výroba elektronických komponentů,
 • údržbářská činnost elektro,
 • servisní činnost v oblasti elektroniky,
 • servisní činnost elektroniky v automobilním průmyslu,
 • prodejce spotřební elektroniky,
 • prodejce elektroinstalačních materiálů,
 • montáž TV anténních systémů,
 • montáž počítačových sítí,
 • montáž zabezpečovacích systémů,
 • montáž zařízení měření a regulace.