Elektrikář silnoproud

Kód oboru vzdělání: 26-51-H/02
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Ukončení studia: závěrečná zkouška a výuční list

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty   12 10 9 31
1. Český jazyk a literatura CJL 2 2 2 6
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Fyzika FYZ 1 1 1 3
5. Základy přírodních věd ZPV 2 * * 2
6. Matematika MAT 2 2 1 5
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
B. Předměty specializace   20 23 24,5 67,5
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Základy elektrotechniky ZAE 5 * * 5
11. Materiály a technologie MTC 2 * * 2
12. Technická dokumentace TED 1 * * 1
13. Elektrická měření EKM * * 2 2
14. Elektronika ELT * 2 1 3
15. Automatizace AUT * 2 * 2
16. Rozvodná zařízení ROZ * 1 3 4
17. Elektrické stroje a přístroje ESP * 2 * 2
18. Odborný výcvik OV 12 15 17,5 44,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 33 33,5 98,5

Absolvent oboru se orientuje v elektrotechnické dokumentaci, je seznámen s vlastnostmi a užitím elektrotechnických materiálů, provádí elektroinstalace a zapojuje spotřebiče. Je připraven k výkonu dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech. Tyto práce souvisejí s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních přístrojů.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Každoročně probíhá školní kolo soutěže žáků 2. a 3. ročníku.

Prospěchová stipendia

Žákům daného oboru se poskytují prospěchová stipendia při splnění těchto podmínek:

Průměrný prospěch není vyšší než hodnota 3.0, přičemž v žádném z povinných předmětů nesmí být dosažený klasifikační stupeň horší než „dostatečně“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi dobré“.

Výše prospěchového stipendia:

 • 1. ročník 1.500,- Kč za pololetí období školního vyučování,
 • 2. ročník 2.000,- Kč za pololetí období školního vyučování,
 • 3. ročník 2.500,- Kč za pololetí období školního vyučování.

Náplň práce v odborném výcviku

1. ročník

Žák:

 • počítá základní parametry elektrických obvodů – odpor, napětí, proud výkon, elektrickou práci a jiné,
 • řeší jednoduché obvody s rezistory, kondenzátory a cívkami,
 • provádí základní operace ručního zpracování kovů – řezání, pilování, stříhání, sekání,
 • podle výkresové dokumentace navrhuje materiál a způsob zhotovení obrobků,
 • na soustruhu obrábí obrobky,
 • připojuje vodiče do svorek a instalačních prvků,
 • zapojuje jednoduché obvody podle instalačních schémat,
 • zjišťuje závady v instalačních obvodech.

2. ročník

Žák:

 • navrhuje vodiče pro elektrické instalace – podle druhu, materiálu, průřezu a podle barevného značení,
 • čte projektovou dokumentaci a navrhuje podle schematických značek,
 • připevňuje a správně umisťuje krycí plechy rozvaděčů, instaluje sběrnice, přípojnice, svorkovnice, osazuje různé přístroje, například jističe a chrániče,
 • zapojuje transformátory, zkouší je a zjišťuje závady,
 • zapojuje světelné a tepelné spotřebiče - žárovky, zářivky, výbojky, sporáky,
 • měří elektrické veličiny -  napětí, proud, odpor,
 • rozmisťuje a pájí součástky jako například rezistory a kondenzátory na plošné spoje.

3. ročník

Žák:

 • provádí domovní přípojky,
 • montuje závěsné kabely,
 • určuje průřezy vodičů pro správné zapojení silových a ovládacích obvodů a správnou barvu vodičů,
 • zapojuje proudový chránič,
 • uzemňuje přípojkové skříně a realizuje uzemnění,
 • zapojuje a spouští elektrické motory,
 • měří izolační odpor, činný odpor vinutí a zjišťuje správné zapojení vinutí na svornici.

Uplatnění na trhu práce

 • domovní a bytová elektroinstalace,
 • průmyslová elektroinstalace,
 • montáž inteligentní elektroinstalace,
 • výroba rozvaděčů,
 • výroba v silnoproudé elektrotechnice,
 • montáž venkovních rozvodů elektro,
 • montáž zařízení měření a regulace,
 • údržbářská činnost,
 • servisní činnost v oblasti silnoproudé elektrotechniky,
 • montáž počítačových sítí,
 • montáž zabezpečovacích systémů.

 

Elektrikář silnoproud jednoletý

Kód oboru vzdělání: 26-51-H/02
Délka a forma studia: 1 rok, zkrácené denní studium
Ukončení studia: závěrečná zkouška a výuční list

Obor je určen pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání nebo pro uchazeče, kteří řádně ukončili poslední ročník maturitního oboru.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních
vyučovacích hodin
A. Povinné vyučovací předměty   1
1. Tělesná výchova TEV 1
B. Předměty specializace   33,5
2. Základy elektrotechniky ZAE 3
3. Materiály a technologie MTC 1
4. Technická dokumentace TED 1
5. Elektrická měření EKM 1
6. Elektrická měření - cvičení EMC 1
7. Elektronika ELT 1
8. Automatizace AUT 1
9. Rozvodná zařízení ROZ 5
10. Elektrické stroje a přístroj ESP 2
11. Odborný výcvik OV 17,5
Celková týdenní hodinová dotace   34,5

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout