23-55-H/01 Klempíř

Název školy: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Adresa školy: nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav
Název školního vzdělávacího programu: Klempíř
Kód a název oboru vzdělání: 23 – 55 – H/01 Klempíř
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2010

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3.
A. Povinné vyučovací předměty   11 12 8 31
1. Český jazyk a literatura CJL 2 2 2 6
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Fyzika FYZ 1 2 * 3
5. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
6. Matematika MAT 2 2 1 5
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
B. Předměty specializace   21 22 27 70
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Technická dokumentace TED 2 1 3 6
11. Strojírenská technologie STT 1 1 1 3
12. Strojnictví STR 1 1 * 2
13. Stavební konstrukce STK * * 2 2
14. Technologie TEC 2 3 2,5 7,5
15. Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 34 35 101

Učební obor orientovaný na oblast stavební výroby. Jedná se o zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků při stavbě domů a rekonstrukci staveb. Absolvent je seznámen s výrobou a montáží vzduchotechnických zařízení a opláštění izolace potrubí. Pracuje s klempířským materiálem, kreslí i čte nákresy výrobků a stanovuje materiálové požadavky. Na základě získaných znalostí a za pomoci zkoušky, dokáže provést kontrolu hotového výrobku.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Prospěchová stipendia

Žákům daného oboru se poskytují prospěchová stipendia při splnění těchto podmínek:

Průměrný prospěch není vyšší než hodnota 3.0, přičemž v žádném z povinných předmětů nesmí být dosažený klasifikační stupeň horší než „dostatečně“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi dobré“.

Výše prospěchového stipendia:
 ●  1. ročník 1.500,- Kč za pololetí období školního vyučování,
 ●  2. ročník 2.000,- Kč za pololetí období školního vyučování,
 ●  3. ročník 2.500,- Kč za pololetí období školního vyučování.

Náplň práce v odborném výcviku

Žák:
 ●  zpracovává plech a jiné technické materiály na výrobky převážně stavebního klempířství a ty osazuje na budovy a stavby,
 ●  stříhá plechy na klempířské výrobky, kolena, kotlíky, výpusti,
 ●  vyrábí žlaby střech, odpadní potrubí a jejich příslušenství,
 ●  provádí oplechování střech, okapů, balkónů, parapetů, říms,
 ●  lemuje střešní okna, komíny, bleskosvody, štíty a nadezdívky,
 ●  spojuje hotové výrobky drážkováním, pájením, nýtováním, svařováním a lepením,
 ●  zná základní typy střešních konstrukcí a krytiny střech,
 ●  získává znalosti o stavebních a izolačních materiálech a jejich použití.

Uplatnění na trhu práce

 ●  výroba a montáž okapových systémů,
 ●  oplechování okapů, hřebenů, balkónů a říms,
 ●  výroba a montáž parapetů,
 ●  práce na klempířských strojích – ohýbačka, tabulové nůžky, zakružovací a obrubovací stroj,
 ●  měkké pájení plynovou, elektrickou a benzínovou pájkou,
 ●  osazování klempířských výrobků na stavbách,
 ●  výroba a montáž úžlabí,
 ●  montáž drážkované krytiny na ploché střechy,
 ●  lemování komínů, bleskosvodů a štítových zdí,
 ●  stavební klempířské práce související se zastřešením,
 ●  speciální klempířské práce,
 ●  povrchové úpravy klempířských výrobků,
 ●  údržba a opravy klempířských prvků.

Účast v soutěžích

Každoročně probíhá školní kolo soutěže žáků 2. a 3. ročníku.

Úspěchy našich žáků v roce 2015:
 ●   „IX. ročník mistrovství České republiky s mezinárodní účastí“ pořádaný u příležitosti IBF – Mezinárodního stavebního veletrhu Brno. Tato soutěž byla zařazena do přehlídky „České ručičky 2015“. Žáci třetího ročníku Tomáš Jermer a Marek Líznar obsadili 7. místo.
 ●   „VIII. ročník moravského kola v soutěži odborných dovedností oboru Klempíř“. Žáci Tomáš Jermer a Marek Líznar obsadili 6. místo.