Provoz a ekonomika dopravy – denní studium

Kód oboru: 37-41-M/01
Délka studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata. Od 3. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:

  • Logistika a dopravní služby
  • Logistika a dopravní provoz

Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.

Absolvent oboru Provoz a ekonomika dopravy je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese.

Absolventi se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU. Nachází pracovní místa také jako samostatný technik dopravy, manažer provozu nebo samostatný referent v dopravě. Dále mohou najít uplatnění jako pracovník logistických oddělení nebo jako zasilatel.

Potřebnou praxí a dalším studiem si dále zvyšují kvalifikaci. Absolventi jsou připraveni také pro vysokoškolské studium na dopravní fakultě, popřípadě v příbuzných oborech.

Lightbulb

Stránky oboru logistika

 

Varianta: Logistika a dopravní služby

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty            
1. Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
2. Anglický/ Německý jazyk ANJ/NEJ 3 3 4 3 13
3. Anglický/Německý/Ruský jazyk ANJ/NEJ/RUJ * 3 2 3 8
4. Dějepis DEJ 2 * * * 2
5. Základy společenských věd ZSV * 1 1 1 3
6. Matematika MAT 3 4 3 2 12
7. Základy přírodních věd ZPV 2 2 * * 4
8. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
9. Dopravní sítě DOS 3 * * * 3
10. Dopravní provoz DPR 3 3 * * 6
11. Zbožíznalství ZBO 2 * * * 2
12. Logistika a obslužné systémy LOS 2 3 4 5 14
13. Ekonomika EKO 2 2 4 4 12
14. Právní nauka PNA * 2 * * 2
15. Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 * * 4/4
16. Praxe PRA * 3 3 3 9
17. Technika administrativy TEA 4/4 * * * 4/4
18. Technické kreslení TEK * 2 * * 2
19. Účetnictví UCT * * 4 3 7
20. Přepravní provoz PPR * * 3 2 5
21. Počítačové aplikace POA * * 2/2 2/2 4/4
B. Volitelné vyučovací předměty            
22. Matematický seminář MAS * * * 1 1
23. Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Celková týdenní hodinová dotace:   34/6 35/2 35/2 34/2 138/12

 

Varianta: Logistika a dopravní provoz

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty            
1. Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13
2. Anglický/Německý jazyk ANJ/NEJ 3 3 4 3 13
3. Anglický/Německý/Ruský jazyk ANJ/NEJ/RUJ * 3 2 3 8
4. Dějepis DEJ 2 * * * 2
5. Základy společenských věd ZSV * 1 1 1 3
6. Matematika MAT 3 4 3 2 12
7. Základy přírodních věd ZPV 2 2 * * 4
8. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
9. Dopravní sítě DOS 3 * * * 3
10. Dopravní provoz DPR 3 3 * * 6
11. Zbožíznalství ZBO 2 * * * 2
12. Logistika a obslužné systémy LOS 2 3 4 5 14
13. Ekonomika EKO 2 2 4 4 12
14. Právní nauka PNA * 2 * * 2
15. Informační a komunikační technologie ICT 2/2 2/2 * * 4/4
16. Praxe PRA * 3 3 3 9
17. Technika administrativy TEA 4/4 * * * 4/4
18. Technické kreslení TEK * 2 * * 2
19. Přeprava a marketing v přepravě PMP * * 3 3 6
20. Železniční doprava ZED * * 2 * 2
21. Silniční doprava SID * * 2 2 4
22. Počítačové aplikace POA * * 2/2 2/2 4/4
B. Volitelné vyučovací předměty            
23. Matematický seminář MAS * * * 1 1
24. Humanitní seminář HUS * * * 1 1
Celková týdenní hodinová dotace:   34/6 35/2 35/2 34/2 138/12
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout