Podnikání – dálkové studium

Kód oboru vzdělání: 64-41-L/51
Délka a forma studia: 3 roky, dálkové studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůZkratkaPočet konzultačních hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.
Povinné vyučovací předměty          
Český jazyk a literatura CJL 30 30 20 80
Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 30 30 30 90
Dějepis DEJ 10 * * 10
Občanský základ OBZ 10 * * 10
Základy přírodních věd ZPV 10 * * 10
Matematika MAT 30 20 30 80
Informační a komunikační technologie ICT 20 10 10 40
Předměty specializace          
Ekonomika podniku EKP 20 20 30 70
Účetnictví UCT 20 20 30 70
Písemná a elektronická komunikace PEK * 20 20 40
Právo PRO 10 20 * 30
Management a marketing MMA 10 20 * 30
Chod podniku CHP * 10 10 20
Praktické podnikatelské činnosti PPC * * 20 20
Celkem:   200 200 200 600

Dálkové studium probíhá formou konzultací vždy jeden den v týdnu.

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Odborné předměty jsou zaměřeny do oblasti ekonomiky podniku a účetnictví. Absolvent získá široké uplatnění na trhu práce.

Obor lze studovat formou denního studia 2 roky, nebo dálkově po dobu 3 let.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventů

 • absolvent může profesně povýšit na místo mistra provozu, případně vrchního mistra,
 • podnikatel – ekonomické aktivity související s vlastním podnikáním v již vystudovaném oboru,
 • administrativní pracovník ve firmě,
 • referent veřejné správy,
 • pracovník banky nebo pojišťovny,
 • organizační pracovník ve firmě nebo veřejné správě,
 • účetní – vedení účetnictví, vystavování faktur, tvorba rozpočtů, výpočty mezd atd.,
 • obchodní zástupce firmy a další ekonomické a administrativní pozice ve firmách,
 • možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Nejčastější dotazy k oboru Podnikání

Denní forma vzdělávání

Dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

Dálková forma vzdělávání

Tříleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

 • docházka vždy jeden celý den v týdnu
 • studium je bezplatné
 • uchazeč vyplní přihlášku, nechá potvrdit, od lékaře, že je schopen studia, na zadní straně vyplní prospěch za 1. – 3. ročník učebního oboru, spočítá průměry a nechá potvrdit ve škole, kterou navštěvoval, nebo při podání přihlášky předloží originály vysvědčení k ověření uvedeného prospěchu. K přihlášce přiloží fotokopii (nemusí být ověřená) výučního listu, příp. vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud uchazeč navštěvuje 3. ročník učebního oboru, uvede za třetí ročník prospěch za 1. pololetí, odevzdá výuční list dodatečně po vykonání závěrečných zkoušek
 • přihlášku zašlete na adresu Střední průmyslové školy E. B. a obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav
 • výuka probíhá u obou forem vzdělávání na součásti školy SOU, Sovadinova 6, Břeclav
 • studium je zakončeno maturitní zkouškou
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout