Mechanik elektrotechnik

Kód oboru vzdělání: 26-41-L/01
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
A. Povinné vyučovací předměty   18 16 13 16 63
1. Český jazyk a literatura CJL 2 3 3 4 12
2. Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 1 4
4. Dějepis DEJ 1 * * * 1
5. Fyzika FYZ 3 2 * * 5
6. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * * 2
7. Matematika MAT 4 3 2 3 12
8. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
9. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 2 3 7
B. Předměty specializace   14 18 20,5 16 68,5
10. Ekonomika EKO * * 2 1 3
11. Základy elektrotechniky ZAE 5 2 * * 7
12. Materiály a technologie MTC 2 * * * 2
13. Technická dokumentace TED 1 * * * 1
14. Elektrická měření EKM * 2 2 3 7
15. Elektronika ELT * 4 2 3 9
16. Automatizace AUT * * 2 * 2
17. Číslicová technika CIT * 1 2 * 3
18. Mikropočítačová technika MPT * * * 2 2
19. Odborný výcvik OV 6 9 10,5 7 32,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 34 33,5 32 131,5

Příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, oživováním, diagnostikou a opravami elektronických systémů. Součástí studia je výuka výpočetní techniky zaměřená na HW a SW vybavení, základy programování, síťové služby a tvorbu webových stránek. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru oborů využívajících elektronické systémy.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Náplň práce v odborném výcviku

1. ročník

Žák:

 • počítá základní parametry elektrických obvodů – odpor, napětí, proud výkon, elektrickou práci a jiné,
 • řeší jednoduché obvody s rezistory, kondenzátory a cívkami,
 • provádí základní operace ručního zpracování kovů – řezání, pilování, stříhání, sekání,
 • podle výkresové dokumentace navrhuje materiál a způsob vyhotovení obrobků,
 • na soustruhu obrábí obrobky,
 • připojuje vodiče do svorek a instalačních prvků,
 • zapojuje jednoduché obvody podle instalačních schémat,
 • zjišťuje závady v instalačních obvodech.

2. ročník

Žák:

 • pájí součástky na plošné spoje,
 • měří základní elektrické veličiny – napětí, proud, odpor, kapacitu, výkon,
 • sestavuje a zapojuje dle dokumentace elektronická zařízení s rezistory, kondenzátory, tranzistory, operačními zesilovači,
 • oživuje elektrické obvody, nastavuje a měří parametry.

3. ročník

Žák:

 • sestavuje, připojuje a oživuje složitější elektronická zařízení dle dokumentace,
 • zapojuje digitální obvody a měří výstupní parametry,
 • sestavuje a zapojuje elektronické zabezpečovací systémy a požární systémy,
 • provádí měření na složitějších elektronických obvodech, jako jsou napájecí zdroje a zesilovače.

4. ročník

Žák:

 • sestavuje, připojuje a oživuje složitá elektronická zařízení, jako jsou čítače, registry, převodníky,
 • naprogramuje mikropočítač pomocí programátorů a PC,
 • zpracuje dokumentaci pro obsluhu, údržbu a stavbu zařízení,
 • přezkouší, předvede a předá výrobek uživateli,
 • měří charakteristiky pasivních a aktivních součástek, především tranzistorů, tyristorů a integrovaných obvodů.

Uplatnění na trhu práce

 • výroba elektronických komponentů,
 • údržbářská činnost elektro,
 • servisní činnost v oblasti elektroniky,
 • servisní činnost elektroniky v automobilním průmyslu,
 • prodejce spotřební elektroniky,
 • prodejce elektroinstalačních materiálů,
 • montáž TV anténních systémů,
 • montáž počítačových sítí,
 • montáž zabezpečovacích systémů,
 • montáž zařízení měření a regulace,
 • možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole.