Klempíř

Kód oboru vzdělání: 23-55-H/01
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Ukončení studia: závěrečná zkouška a výuční list

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.
Povinné vyučovací předměty          
Český jazyk a literatura CJL 2 1 2 5
Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
Občanský základ OBZ 1 1 1 3
Fyzika FYZ 1 1 * 2
Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
Matematika MAT 2 2 1 5
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
Předměty specializace          
Ekonomika EKO * 1 1 2
Strojírenská technologie STT 1 1 1 3
Strojnictví STR 1 1 * 2
Technická dokumentace TED 2 1 3 6
Technologie TEC 2 3 2,5 7,5
Stavební konstrukce STK * * 2 2
Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 32 35 99

Učební obor orientovaný na oblast stavební výroby. Jedná se o zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků při stavbě domů a rekonstrukci staveb. Absolvent je seznámen s výrobou a montáží vzduchotechnických zařízení a opláštění izolace potrubí. Pracuje s klempířským materiálem, kreslí i čte nákresy výrobků a stanovuje materiálové požadavky. Na základě získaných znalostí a za pomoci zkoušky, dokáže provést kontrolu hotového výrobku.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Prospěchová stipendia

Žákům daného oboru se poskytují prospěchová stipendia při splnění těchto podmínek:

Průměrný prospěch není vyšší než hodnota 3.0, přičemž v žádném z povinných předmětů nesmí být dosažený klasifikační stupeň horší než „dostatečně“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi dobré“.

Výše prospěchového stipendia:

 • 1. ročník 1.500,- Kč za pololetí období školního vyučování,
 • 2. ročník 2.000,- Kč za pololetí období školního vyučování,
 • 3. ročník 2.500,- Kč za pololetí období školního vyučování.

Náplň práce v odborném výcviku

Žák:

 • zpracovává plech a jiné technické materiály na výrobky převážně stavebního klempířství a ty osazuje na budovy a stavby,
 • stříhá plechy na klempířské výrobky, kolena, kotlíky, výpusti,
 • vyrábí žlaby střech, odpadní potrubí a jejich příslušenství,
 • provádí oplechování střech, okapů, balkónů, parapetů, říms,
 • lemuje střešní okna, komíny, bleskosvody, štíty a nadezdívky,
 • spojuje hotové výrobky drážkováním, pájením, nýtováním, svařováním a lepením,
 • zná základní typy střešních konstrukcí a krytiny střech,
 • získává znalosti o stavebních a izolačních materiálech a jejich použití.

Uplatnění na trhu práce

 • výroba a montáž okapových systémů,
 • oplechování okapů, hřebenů, balkónů a říms,
 • výroba a montáž parapetů,
 • práce na klempířských strojích – ohýbačka, tabulové nůžky, zakružovací a obrubovací stroj,
 • měkké pájení plynovou, elektrickou a benzínovou pájkou,
 • osazování klempířských výrobků na stavbách,
 • výroba a montáž úžlabí,
 • montáž drážkované krytiny na ploché střechy,
 • lemování komínů, bleskosvodů a štítových zdí,
 • stavební klempířské práce související se zastřešením,
 • speciální klempířské práce,
 • povrchové úpravy klempířských výrobků,
 • údržba a opravy klempířských prvků.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout