26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Název školy: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Adresa školy: nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav
Název školního vzdělávacího programu: Elektrikář
Kód a název oboru vzdělání: 26 – 51 – H/02 Elektrikář – silnoproud
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2009

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3.
A. Povinné vyučovací předměty   12 10 9 31
1. Český jazyk a literatura CJL 2 2 2 6
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Fyzika FYZ 1 1 1 3
5. Základy přírodních věd ZPV 2 * * 2
6. Matematika MAT 2 2 1 5
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
B. Předměty specializace   20 23 24,5 67,5
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Základy elektrotechniky ZAE 5 * * 5
11. Materiály a technologie MTC 2 * * 2
12. Technická dokumentace TED 1 * * 1
13. Elektrická měření EKM * * 2 2
14. Elektronika ELT * 2 1 3
15. Automatizace AUT * 2 * 2
16. Rozvodná zařízení ROZ * 1 3 4
17. Elektrické stroje a přístroje ESP * 2 * 2
18. Odborný výcvik OV 12 15 17,5 44,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 33 33,5 98,5

Absolvent oboru se orientuje v elektrotechnické dokumentaci, je seznámen s vlastnostmi a užitím elektrotechnických materiálů, provádí elektroinstalace a zapojuje spotřebiče. Je připraven k výkonu dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech. Tyto práce souvisejí s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních přístrojů.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Každoročně probíhá školní kolo soutěže žáků 2. a 3. ročníku.

Prospěchová stipendia

Žákům daného oboru se poskytují prospěchová stipendia při splnění těchto podmínek:

Průměrný prospěch není vyšší než hodnota 3.0, přičemž v žádném z povinných předmětů nesmí být dosažený klasifikační stupeň horší než „dostatečně“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi dobré“.

Výše prospěchového stipendia:
 ●  1. ročník 1.500,- Kč za pololetí období školního vyučování,
 ●  2. ročník 2.000,- Kč za pololetí období školního vyučování,
 ●  3. ročník 2.500,- Kč za pololetí období školního vyučování.

Náplň práce v odborném výcviku

1. ročník

Žák:
 ●  počítá základní parametry elektrických obvodů – odpor, napětí, proud výkon, elektrickou práci a jiné,
 ●  řeší jednoduché obvody s rezistory, kondenzátory a cívkami,
 ●  provádí základní operace ručního zpracování kovů – řezání, pilování, stříhání, sekání,
 ●  podle výkresové dokumentace navrhuje materiál a způsob zhotovení obrobků,
 ●  na soustruhu obrábí obrobky,
 ●  připojuje vodiče do svorek a instalačních prvků,
 ●  zapojuje jednoduché obvody podle instalačních schémat,
 ●  zjišťuje závady v instalačních obvodech.

2. ročník

Žák:
 ●  navrhuje vodiče pro elektrické instalace – podle druhu, materiálu, průřezu a podle barevného značení,
 ●  čte projektovou dokumentaci a navrhuje podle schematických značek,
 ●  připevňuje a správně umisťuje krycí plechy rozvaděčů, instaluje sběrnice, přípojnice, svorkovnice, osazuje různé přístroje, například jističe a chrániče,
 ●  zapojuje transformátory, zkouší je a zjišťuje závady,
 ●  zapojuje světelné a tepelné spotřebiče - žárovky, zářivky, výbojky, sporáky,
 ●  měří elektrické veličiny -  napětí, proud, odpor,
 ●  rozmisťuje a pájí součástky jako například rezistory a kondenzátory na plošné spoje.

3. ročník

Žák:
 ●  provádí domovní přípojky,
 ●  montuje závěsné kabely,
 ●  určuje průřezy vodičů pro správné zapojení silových a ovládacích obvodů a správnou barvu vodičů,
 ●  zapojuje proudový chránič,
 ●  uzemňuje přípojkové skříně a realizuje uzemnění,
 ●  zapojuje a spouští elektrické motory,
 ●  měří izolační odpor, činný odpor vinutí a zjišťuje správné zapojení vinutí na svornici.

Uplatnění na trhu práce

 ●  domovní a bytová elektroinstalace,
 ●  průmyslová elektroinstalace,
 ●  montáž inteligentní elektroinstalace,
 ●  výroba rozvaděčů,
 ●  výroba v silnoproudé elektrotechnice,
 ●  montáž venkovních rozvodů elektro,
 ●  montáž zařízení měření a regulace,
 ●  údržbářská činnost,
 ●  servisní činnost v oblasti silnoproudé elektrotechniky,
 ●  montáž počítačových sítí,
 ●  montáž zabezpečovacích systémů.