23-51-H/01 Strojní mechanik

Název školy: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Adresa školy: nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav
Název školního vzdělávacího programu: Strojní mechanik
Kód a název oboru vzdělání: 23 – 51 – H/01 Strojní mechanik
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2009

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3.
A. Povinné vyučovací předměty   11 12 8 31
1. Český jazyk a literatura CJL 2 2 2 6
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Fyzika FYZ 1 2 * 3
5. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
6. Matematika MAT 2 2 1 5
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
B. Předměty specializace   21 22 25 68
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Strojírenská technologie STT 1 1 * 2
11. Strojnictví STR 1 1 1,5 3,5
12. Technická dokumentace TED 2 1 2 5
13. Technologie TEC 2 3 3 8
14. Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 34 33 99

V teoretické přípravě získají žáci základní vědomosti o materiálech a o technologii výkresové dokumentace strojních zařízení. Absolventi jsou schopni samostatně ručně nebo strojově zhotovovat součásti strojů, provádět montáž, údržbu a opravy strojů ve všech oblastech průmyslu, stavebnictví, dopravy. Mají možnost absolvovat základní kurz svařování kovů.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Náplň práce v odborném výcviku

Žák:
 ●  čte technické výkresy a pracovní postupy,
 ●  používá pilníky, vrtáky, ruční pilky, posuvná měřidla, mikrometry, kalibry,
 ●  pro výrobu součástí volí vhodné materiály - oceli, plasty, litiny a slitiny oceli,
 ●  vykonává servis a opravy běžně používaných strojů, vrtaček, soustruhů, brusek, pil,
 ●  ovládá ruční a strojní zámečnické práce - řezání materiálů, závitů, vrtání, broušení,
 ●  svařuje běžně používané technické materiály elektrickým obloukem a plamenem,
 ●  pro spojování materiálu používá vhodné spojovací metody a prvky, nýty, šrouby, kolíky, čepy,
 ●  sestavuje a montuje spojení strojních součástí,
 ●  oživuje stroje a zařízení, mechanismy, agregáty,
 ●  diagnostikuje běžné závady strojů a zařízení,
 ●  posuzuje náklady při zvoleném způsobu opravy strojů a zařízení.

Uplatnění na trhu práce

 ●  výroba kovových dílců,
 ●  údržba a opravy strojů a strojních zařízení,
 ●  zámečnická výroba v dílně,
 ●  kovovýroba ve strojírenských provozech,
 ●  kontrola jakosti strojírenských výrobků,
 ●  výroba svařovaných konstrukcí,
 ●  renovace strojních součástí,
 ●  obsluha manipulačních, zdvihacích a pomocných zařízení.

Účast v soutěžích

Každoročně probíhá školní kolo soutěže žáků 2. a 3. ročníku.

Úspěchy našich žáků v roce 2015:
 ●  Regionální odborná soutěž „Kovo Junior 2015 -  Strojní mechanik“.
 ●  Soutěž pořádaná naší školou proběhla 19. 3. 2015. Žák 3. ročníku Marek Mikeska obsadil 2. místo a postoupil tak do celostátního kola.
 ●  V Brně jsme se zúčastnili celostátní odborné soutěže „Kovo Junior 2015 – Zámečník“.