63-41-M/02 Obchodní akademie

logo k oboru

Kód oboru: 63-41-M/02
Délka studia: 4 roky denního studia
Ukončení studia: maturitní zkouškou podle ustanovení školského zákona

Uplatnění

Obor je určen pro děvčata i chlapce. Umožňuje absolventům:
 ●  uplatnit se na trhu práce především v široké skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech.
 ●  rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
 ●  pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ

Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k výkonu ekonomických profesí, především:
 ●  znalost a pochopení základních ekonomických pojmů, principů fungování tržní ekonomiky a zásad podnikání
 ●  znalost vedení účetnictví a daňové evidence – ručně i pomocí softwaru
 ●  schopnost orientovat se v právních normách
 ●  schopnost ovládat a využívat PC a další prostředky IKT včetně psaní desetiprstovou hmatovou metodou
 ●  znalost obchodní korespondence
 ●  znalost dvou cizích jazyků

Varianty

Od třetího ročníku mají žáci možnost zvolit si variantu vzdělávání buď ekonomickou, nebo cestovní ruch. Varianty se liší předměty odborné specializace a volitelnými předměty.

Lightbulb

Stránky oboru obchodní akademie

ZAV

Program ZAV je využívaný naší školou v hodinách výuky písemné elektronické komunikace.

ZAV je metoda individuální distanční výuky, která je prostřednictvím internetu řízená z jednoho pracoviště a která se v současné době označuje jako „e-learning“. Používá se na naší škole v hodinách písemné a elektronické komunikace v 1. a 2. ročníku.

Značka ZAV vznikla z příjmení autora metody, Jaroslava Zaviačiče, vicemistra světa v psaní na stroji ze šedesátých let, trenéra družstva Rakouska ze sedmdesátých let a od devadesátých let trenéra reprezentantů ČR v soutěžích z oblasti zpracování textů.

O kvalitě tohoto produktu svědčí ocenění ministryně školství z roku 2005, kdy byl vyhodnocen jako nejlepší počítačový výukový program v České republice.

Historie výukové metody ZAV spadá až do roku 1962, kdy pan Zaviačič začal aplikovat své postupy u soutěžících na psacím stroji. Od roku 1990 převedl svou výuku na počítačem řízenou, zpočátku šířenou na disketách a využívající operační systém DOS. Mezi první školy v republice, testující „e-learning“ patřila i Obchodní akademie Břeclav. Přechodem na OS Windows a využitím internetu se výuková metoda masově rozšířila na středních, základních i vysokých školách u nás i v zahraničí.

Metoda ZAV je určena jednak pro hromadnou školní výuku jednak pro individuální domácí výuku. Respektuje schopnosti žáků a čas věnovaný studiu. Účastník kurzu prochází řadou cvičení, u každého má stanoven výkon, kterého má dosáhnout. Pokud jej splní, postupuje na další cvičení, pokud ne – opakuje předchozí cvičení.

ZAV IV. generace

Výuka ZAV nezačíná „F“ nebo dokonce dvojicí „F“ – „J“ podle autorů dřívějších metod, kteří se domnívali, že prsty jsou při výuce psaní nejdůležitější a neznali ještě špatné dopady symetrie, umožňuje velmi rychle se naučit (nebo dokonce i přeučit z metody „všema dvěma“) psát naslepo. Už po 200 cvičeních jsou probrána písmena představující 84,6 % českého textu, po 400 více než 99 %. Od cvičení 601 se probírají jen málo časté znaky české klávesnice, od 1201 je klávesnice probraná a je možno pokračovat speciálními cvičeními pro nácvik vyšší rychlosti a přesnosti.

Sazebník kurzovného (domácí licence ZAV)

 ●  licence malá (1 - 600, 601 - 1200, nebo 1201 - 3000) Kč 300 včetně DPH
 ●  licence střední (1 - 1200, 601 - 3000) Kč 500 včetně DPH
 ●  licence velká (1 - 3000) Kč 600 včetně DPH.

Licenci je možno zakoupit u Ing. Zapletalové.

Varianta vzdělávání ekonomická

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v široké skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech.

Příkladem jsou povolání (pracovní pozice):
 ●  ekonom
 ●  účetní
 ●  referent: finanční, mzdový, marketingu, ve státní správě
 ●  statistik
 ●  asistent
 ●  sekretářka
 ●  obchodní zástupce
 ●  bankovní a pojišťovací pracovník
 ●  pracovník v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích
Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole (zejména ekonomického, právního nebo sociálního zaměření).

Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Maturitní zkoušky

Část společná (státní):

Povinné zkoušky:
- český jazyk a literatura (komplexní zkouška, tj. ústní zkouška, písemná práce a didaktický text),
- podle volby žáka cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (didaktický test).
Maximálně dvě nepovinné zkoušky podle vlastního zájmu žáka z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT (cizí jazyk, matematika).

Část profilová (školní):

- účetnictví (ústní zkouška),
- ekonomika (ústní zkouška),
- praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška).

Ústní zkouška z účetnictví obsahuje učivo z předmětu účetnictví a daně. Součástí otázek z ekonomiky je učivo obsažené v předmětech ekonomika, ekonomie, právo a statistika.

Praktická zkouška z odborných předmětů zahrnuje řešení uceleného příkladu, který obsahuje úkoly z předmětů ekonomika (35 %), účetnictví ručně (35 %) i na PC (15 %) a písemná a elektronická komunikace (15 %). Návaznost bude řešena tak, aby nezvládnutí jednoho úkolu nevyloučilo žákovi možnost úspěšně pokračovat.

Odborná praxe

1. Praxe v reálném pracovním prostředí

- desetidenní odborná praxe v organizacích podle vlastního výběru žáka (3. ročník). Žáci zpracují zprávu z praxe, která je součástí klasifikace v předmětu cvičná kancelář nebo předmětu aplikovaná ekonomie.

2. Učební praxe v předmětech odborné specializace

- Daňový a ekonomický seminář (3. a 4. ročník) rozvíjí týmovou práci, finanční gramotnost žáků a rozšiřuje praktické dovednosti v oblasti celnictví a zaměstnávání pracovníků. Dále se zaměřuje na variantní řešení evidence podnikatelské činnosti OSVČ ve vazbě na daň z příjmu.
- V integrovaném ekonomickém předmětu (4. ročník) se žáci učí zpracovávat účetnictví a daňovou evidenci pomocí vybraného ekonomického softwaru a řeší souvislé příklady z ekonomické praxe. Při procvičování využívají znalosti získané v předmětech ekonomika, účetnictví, daně, informační technologie, právo a písemná a elektronická komunikace.
- Žáci si ve 3. ročníku volí předmět aplikovaná ekonomie nebo předmět cvičná kancelář. Předmět aplikovaná ekonomie je koncipován jako propojení práce s učebnicí a cvičebnicí aplikované ekonomie, studentské společnosti a řídicí a ekonomické počítačové simulace. V rámci studentské společnosti žáci připravují ples školy. Výuka v předmětu cvičná kancelář simuluje činnost skutečné firmy - žáci musí sami navrhovat právní formu, podnikatelský záměr, vyhledávat informace a zjišťovat v reálných podmínkách okolnosti nutné k jejímu založení a fungování. Učí se plnit konkrétní role, rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.

UČEBNÍ PLÁN

Název ŠVP: Obchodní akademie Břeclav – varianta vzdělávání ekonomická
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
POVINNÉ   32/9 32/14 34/18 30/18 128/59
Základní všeobecné   22/9 18/9 13/7 14/7 67/32
Český jazyk CJ 3 2 2 - 7
Literatura LIT 1 1 1 - 3
Český jazyk a literatura CJL - - - 4 4
1. cizí jazyk PCJ 4/4 4/4 3/3 3/3 14/14
2. cizí jazyk DCJ 3/3 3/3 2/2 2/2 10/10
Občanská nauka OBN - 1 1 1 3
Společenská kultura SPK 1 - - - 1
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 4 2 2 2 10
Základy přírodních věd - biologie BIO 1 - - - 1
Základy přírodních věd - chemie CHE 1 - - - 1
Základy přírodních věd - fyzika FYZ - 2 - - 2
Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Základní odborné   10 14/5 17/7 11/6 52/18
Ekonomie EI - - - 2 2
Ekonomika EKO 4 4 3/3 3/3 14/6
Daně DAN - - 2 - 2
Účetnictví UCE - 4/4 4/4 3/3 11/11
Informační a komunikační technologie ICT 2 2 2 - 6
Statistika STA - - 2 - 2
Hospodářský zeměpis HOZ 1 2 - - 3
Právo PRO - - 2 1 3
Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2/1 2 2 9/1
Odborné specializace   - - 4/4 5/5 9/9
Aplikovaná ekonomie/Cvičná kancelář (učební praxe) APE/CK - - 3/3 - 3/3
Daňový a ekonomický seminář DES - - 1/1 1/1 2/2
Integrovaný ekonomický předmět (učební praxe) IEP - - - 4/4 4/4
VOLITELNÉ   - - - 4/4 4/4
Konverzace z cizího jazyka ANJk, NEJk - - - 2/2 2/2
Matematický seminář MATS - - - 2/2 2/2
Společenskovědní seminář SVS - - - -2/2 -2/2
CELKEM   32/9 32/14 34/18 34/22 132/63

Poznámky k učebnímu plánu

1. Ve škole žák studuje dva cizí jazyky. Prvním cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na ZŠ a v jehož studiu pokračuje na škole střední (jazyk anglický nebo jazyk německý). Druhým cizím jazykem je myšlen jazyk, s jehož studiem žák začíná v prvním ročníku střední školy.

2. Škola nabízí studium jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a ruského. Každý žák musí absolvovat výuku jazyka anglického (buď jako první nebo druhý cizí jazyk).

3. Pro dělení předmětů jsou v plánu použity následující symboly:
 ●  Není-li za počtem hodin uveden za lomítkem další údaj, třída se při vyučování nedělí.
 ●  Je-li za počtem hodin uveden za lomítkem další údaj, potom tato hodnota určuje počet dělených hodin.

4. Ve 3. a 4. ročníku jsou do učebního plánu zařazeny předměty odborné specializace, ve kterých probíhá učební praxe:
 ●  Předmět aplikovaná ekonomie a předmět cvičná kancelář – žák absolvuje jeden z těchto předmětů (podle vlastního výběru). Předmět aplikovaná ekonomie je koncipován jako propojení práce s učebnicí a cvičebnicí aplikované ekonomie, studentské společnosti a řídicí a ekonomické počítačové simulace. V rámci studentské společnosti žáci připravují ples školy. Výuka v předmětu cvičná kancelář simuluje činnost skutečné firmy.
 ●  Předmět daňový a ekonomický seminář je zaměřen na prohlubování znalostí a dovedností z oblasti finanční gramotnosti. Učební praxe probíhá ve 4. ročníku v daňové části semináře.
 ●  Integrovaný ekonomický předmět - žáci se učí zpracovávat účetnictví a daňovou evidenci pomocí vybraného ekonomického softwaru a řeší souvislé příklady z ekonomické praxe. Při procvičování využívají znalosti získané v předmětech ekonomika, účetnictví, daně, informační technologie, právo a písemná a elektronická komunikace.

5. Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery.

6. Do 4. ročníků jsou podle zájmu žáků zařazeny volitelné předměty: konverzace z cizího jazyka (žáci volí konverzaci z jazyka anglického nebo německého), matematický seminář a společenskovědní seminář (žáci volí jeden ze seminářů v závislosti na tom, který předmět si vyberou u státní části maturitní zkoušky – proto je u čísla v učebním plánu znaménko minus).

7. O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu.

Varianta vzdělávání cestovní ruch

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v široké skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech.

Pracovníci:
 ●  cestovních kanceláří
 ●  cestovních agentur
 ●  turistických informačních center
 ●  hotelových komplexů
 ●  veřejné správy na úseku rozvoje cestovního ruchu
Ostatních povolání (pracovní pozice) - příklady:
 ●  ekonom
 ●  referent: finanční, mzdový, marketingu, ve státní správě,
 ●  statistik,
 ●  asistent
 ●  sekretářka
 ●  pracovník v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích

Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole (zejména ekonomického, právního, sociálního zaměření nebo zaměření na cestovní ruch).

Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Maturitní zkoušky

Část společná (státní):

Povinné zkoušky:
- český jazyk a literatura (komplexní zkouška, tj. ústní zkouška, písemná práce a didaktický text),
- podle volby žáka cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (didaktický test).

Maximálně dvě nepovinné zkoušky podle vlastního zájmu žáka z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT (cizí jazyk, matematika).

Část profilová (školní):

- účetnictví (ústní zkouška),
- ekonomika (ústní zkouška),
- maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.

Ústní zkouška z účetnictví obsahuje učivo z předmětů účetnictví a daně. Součástí otázek z ekonomiky je učivo obsažené v předmětech ekonomika, ekonomie, právo a statistika.

Maturitní práce obsahuje přípravu produktu cestovní kanceláře. Produkt zahrnuje návrh programu včetně geografického a kulturně historického kontextu, itinerář, rozpočet nákladů a výnosů, kalkulaci ceny a návrh cenových a dodacích podmínek pro klienta. Součástí maturitní práce budou minimálně dvě písemnosti související s produktem CK (například poptávka, nabídka, objednávka, …) a propagační leták. Dále žák zpracuje účetní doklady podle zadaných dispozic. Obhajoba práce musí být doplněna prezentací.

Odborná praxe

1. Praxe v reálném pracovním prostředí

- desetidenní odborná praxe v organizacích podle vlastního výběru žáka (3. ročník). Žáci zpracují zprávu z praxe, která je součástí klasifikace v předmětu cestovní kancelář a agentura.

2. Učební praxe v předmětech odborné specializace

- Cestovní kancelář a agentura (3. a 4. ročník) - simuluje činnost skutečné cestovní kanceláře a agentury. Při praktickém procvičování dovedností využívá znalosti především z odborných ekonomických předmětů.
- V integrovaném ekonomickém předmětu (4. ročník) se žáci učí zpracovávat účetnictví a daňovou evidenci pomocí vybraného ekonomického softwaru a řeší souvislé příklady z ekonomické praxe. Při procvičování využívají znalosti získané v předmětech ekonomika, účetnictví, daně, informační technologie, právo a písemná a elektronická komunikace.

UČEBNÍ PLÁN

Název ŠVP: Obchodní akademie Břeclav – varianta vzdělávání cestovní ruch
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
POVINNÉ   32/9 32/14 34/18 32/20 130/61
Základní všeobecné   22/9 18/9 13/7 14/7 67/32
Český jazyk CJ 3 2 2 - 7
Literatura LIT 1 1 1 - 3
Český jazyk a literatura CJL - - - 4 4
1. cizí jazyk PCJ 4/4 4/4 3/3 3/3 14/14
2. cizí jazyk DCJ 3/3 3/3 2/2 2/2 10/10
Občanská nauka OBN - 1 1 1 3
Společenská kultura SPK 1 - - - 1
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 4 2 2 2 10
Základy přírodních věd - biologie BIO 1 - - - 1
Základy přírodních věd - chemie CHE 1 - - - 1
Základy přírodních věd - fyzika FYZ - 2 - - 2
Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Základní odborné   10 14/5 17/7 11/6 52/18
Ekonomie EI - - - 2 2
Ekonomika EKO 4 4 3/3 3/3 14/6
Daně DAN - - 2 - 2
Účetnictví UCE - 4/4 4/4 3/3 11/11
Informační a komunikační technologie ICT 2 2 2 - 6
Statistika STA - - 2 - 2
Hospodářský zeměpis HOZ 1 2 - - 3
Právo PRO - - 2 1 3
Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2/1 2 2 9/1
Odborné specializace   - - 4/4 7/7 11/11
Služby cestovního ruchu SCR - - 2/2 - 2/2
Geografický a kulturně-historický seminář GKHS - - - 2/2 2/2
Cestovní kancelář a agentura (učební praxe) CKA - - 2/2 1/1 3/3
Integrovaný ekonomický předmět (učební praxe) IEP - - - 4/4 4/4
VOLITELNÉ   - - - 2/2 2/2
Konverzace z cizího jazyka ANJk, NEJk - - - 2/2 2/2
Matematický seminář MATS - - - -2/2 -2/2
CELKEM   32/9 32/14 34/18 34/22 132/63

Poznámky k učebnímu plánu

1. Ve škole žák studuje dva cizí jazyky. Prvním cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na ZŠ a v jehož studiu pokračuje na škole střední (jazyk anglický nebo jazyk německý). Druhým cizím jazykem je myšlen jazyk, s jehož studiem žák začíná v prvním ročníku střední školy.

2. Škola nabízí studium jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a ruského. Každý žák musí absolvovat výuku jazyka anglického (buď jako první nebo druhý cizí jazyk).

3. Pro dělení předmětů jsou v plánu použity následující symboly:
 ●  Není-li za počtem hodin uveden za lomítkem další údaj, třída se při vyučování nedělí.
 ●  Je-li za počtem hodin uveden za lomítkem další údaj, potom tato hodnota určuje počet dělených hodin.

4. Předměty odborné specializace:
 ●  Ve 3. ročníku je zařazen předmět služby cestovního ruchu, který se zabývá zprostředkováním poznatků o poskytování komplexu služeb v cestovním ruchu.
 ●  Ve 4. ročníku předmět geografický a kulturně-historický seminář zaměřený na dějiny kultury a geografii z hlediska využití v cestovním ruchu.

5. Učební praxe je zařazena ve 3. a 4. ročníku v předmětech odborné specializace:
 ●  Předmět cestovní kancelář a agentura − simuluje činnost skutečné cestovní kanceláře a agentury. Při praktickém procvičování dovedností využívá znalosti především z odborných ekonomických předmětů.
 ●  Integrovaný ekonomický předmět − žáci se učí zpracovávat účetnictví a daňovou evidenci pomocí vybraného ekonomického softwaru a řeší souvislé příklady z ekonomické praxe. Při procvičování využívají znalosti získané v předmětech ekonomika, účetnictví, daně, informační a komunikační technologie, právo a písemná a elektronická komunikace.

6. Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery.

7. Do 4. ročníků jsou podle zájmu žáků zařazeny volitelné předměty: konverzace z cizího jazyka (žáci volí konverzaci z jazyka anglického nebo německého) a matematický seminář. Žáci volí jeden z těchto předmětů v závislosti na tom, který předmět si vyberou u státní části maturitní zkoušky – proto je u čísla v učebním plánu znaménko minus.

8. O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu.