Školská rada pro funkční období 2021-2024

Členové rady školy:
Mgr. Richard Zemánek
Mgr. Petr Vlasák
Mgr. Jiří Tichý
Ing. Ilona Galanidisová
Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová
Ing. Bc. Miroslav Krajča
Zdeněk Herzán
Blanka Kotásková
Ing. Marcela Pardovská

Práva a povinnosti školské rady

§168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Školská rada:

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává inspekční zprávy ČŠI,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele

Informace k prodloužení funkční období členů Školské rady

Vzhledem k tomu, že v současné době kvůli mimořádným opatřením vznikly komplikace spojené s organizací voleb do školských rad, a zároveň je nutné, aby školské rady fungovaly bez problémů dál, prodlužuje MŠMT funkční období členů školských rad, které původně mělo končit na naší škole 20. 2. 2021, na termín do tří měsíců po skončení nouzového stavu v ČR.
Z tohoto důvodu se odsouvá termín řádných voleb do Školské rady při Střední průmyslové škole Edvarda Beneše a obchodní akademii Břeclav, příspěvkové organizaci.
O novém termínu voleb a přesném datu začátku nového funkčního období školské rady Vás budeme průběžně informovat.