64-41-L/51 Podnikání – dálkové

Název školy: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Adresa školy: nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav
Název školního vzdělávacího programu: Podnikání
Kód a název oboru vzdělání: 64 – 41 – L/51 Podnikání
Délka a forma studia: 3 roky, dálkové studium
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2011

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet konzultačních hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3.
A. Povinné vyučovací předměty   120 100 100 320
1. Český jazyk a literatura CJL 20 20 20 60
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 30 30 30 90
3. Občanský základ OBZ * 10 * 10
4. Dějepis DEJ 20 * * 20
5. Matematika MAT 20 20 30 70
6. Základy přírodních věd ZPV 10 10 10 30
7. Informační a komun.technologie ICT 20 10 10 40
B. Předměty specializace   80 100 100 280
8. Ekonomika podniku EKP 20 20 20 60
9. Účetnictví UCT 20 20 30 70
10. Písemná a elektro.komunikace PKO * 20 20 40
11. Právo PRO 10 20 * 30
12. Management a marketing MMA 10 20 10 40
13. Psychologie PSY 20 * * 20
14. Chod podniku CHP * * 20 20
Celkem:   200 200 200 600

Dálkové studium probíhá formou konzultací vždy jeden den v týdnu.