23-56-H/01 Obráběč kovů

Název školy: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Adresa školy: nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav
Název školního vzdělávacího programu: Obráběč kovů
Kód a název oboru vzdělání: 23 – 56 – H/01 Obráběč kovů
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2010

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3.
A. Povinné vyučovací předměty   11 12 9 32
1. Český jazyka a literatura CJL 2 2 2 6
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
3. Občanský základ OBZ 1 1 1 3
4. Fyzika FYZ 1 2 * 3
5. Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
6. Matematika MAT 2 2 1 5
7. Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
8. Informační a komunikační technologie ICT 1 1 2 4
B. Předměty specializace   21 22 26 69
9. Ekonomika EKO * 1 1 2
10. Technická dokumentace TED 2 1 2 5
11. Strojírenská technologie STT 1 1 1 3
12. Strojnictví STR 1 1 1,5 3,5
13. Technologie TEC 2 3 3 8
14. Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 34 35 101

Absolvent je schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, obsluhu a řízení procesu obrábění na CN strojích. Jako univerzální obráběč je připraven na výkon činnosti v technologii strojního obrábění, včetně seřízení a stanovení optimálních obráběcích procesů.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Náplň práce v odborném výcviku

Žák:
 ●  čte technické výkresy a pracovní postupy,
 ●  pro svou práci dokáže používat správné nástroje a pomůcky - vrtáky, frézy, měřidla,
 ●  ovládá běžné práce na soustruhu, frézce, vrtačce a brusce,
 ●  provádí běžnou údržbu těchto strojů,
 ●  orientuje ve výběru vhodných obráběcích strojů při výrobě strojní součásti,
 ●  dokáže navrhnout a použít optimální měřidla při výrobě součástí, mikrometry, kalibry, posuvná měřidla,
 ●  je schopen dle technického výkresu navrhnout optimální materiál, obráběcí stroj, nástroje a měřidla potřebná pro výrobu,
 ●  zvládá ostření nástrojů pro obráběcí stroje - vrtáky, soustružnické nože, frézy,
 ●  na soustruhu, frézce a brusce obrábí jednoduché a složité tvary dle technického výkresu.

Uplatnění na trhu práce

 ●  univerzální obráběč,
 ●  soustružník,
 ●  frézař,
 ●  obsluha vrtačky,
 ●  obsluha vyvrtávačky – vertikální i horizontální,
 ●  obsluha hoblovky,
 ●  brusič strojních součástí a nástrojů,
 ●  obsluha číslicově řízených strojů,
 ●  seřizovač obráběcích strojů,
 ●  servisní mechanik obráběcích strojů,
 ●  obchodní zástupce pro obráběcí stroje.

Účast v soutěžích

Každoročně probíhá školní kolo soutěže žáků 2. a 3. ročníku.

Úspěchy našich žáků v roce 2015:
 ●  Ve Vyškově se konal „4. ročník mezinárodní soutěže odborných dovedností oboru Obráběč kovů“. Žák třetího ročníku Tomáš Bělohoubek se umístil na 4. místě.
 ●  V Brně se konal 5. ročník soutěže odborných dovedností „Kovo Junior 2015 – Obráběč kovů“. Žáci třetího ročníku Jáchym Prčík a Tomáš Bělohoubek získali 7. místo.